อัพเดทล่าสุดเมื่อเวลา 11:47:05 น. 
หน้าแรก การเมืองชุมชน เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิถีชุมชน ทรัพยากรชุมชน สุขภาพชุมชน อื่นใด คือเรา
 
ศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าคุณธรรม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวนผู้เยี่ยมชม: 3570
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าคุณธรรม ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ   จังหวัดสงขลา 

 

คณะทำงานที่มีจิตอาสาในตำบลคูหาใต้หลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการและเป็นธรรมชาติ ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน เพื่อวัตถุประสงค์หลักอันทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ที่ไม่ได้นำเอาตัวเงินเป็นตัวตั้ง และมุ่งหวังปรารถนาร่วมกันว่าจะใช้ฐานของความเป็นจิตอาสาเพื่อนำพาตำบลคูหาใต้ ให้เกิดความสุข เพราะจากกระบวนการทำแผนชีวิตชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2547 ได้ ค้นพบ ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำให้เกิดสุขยั้งยืนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร ด้านทุนนิยม ด้านสังคมที่กำลังนำพาให้ผู้คนเกิดความ หลง  และ ลืมในสิ่งที่ดี ๆ ที่มีอยู่ ไม่ได้นำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่ ด้วยภาวการณ์เหล่านั้น เป็นเรื่องที่ถูกบังคับโดยระบบ ยากมากที่จะแก้ไขที่ตัวบุคคล  ที่ จำเป็นต้องติดระบบทุนนิยม แต่ อย่างไรเสียมิได้ โอกาสของเรายังมีเมื่อค้นพบว่าจุดเริ่มของการแก้ไข เริ่มต้น คำโบราณที่ ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ต้นไม้ที่ใหญ่โตเป็นร่มเงาให้คนได้ผ่อนคลาย จากภาวะโลกร้อน และ ก่อให้เกิดความร่มเย็น ได้นั้นไม่ใช่ใหญ่โตมาตั้งแต่ออกจากเมล็ดที่สมบูรณ์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องอยู่ที่ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลคูหาใต้จึงเกิดกลุ่มต้นกล้าคุณธรรมตำบลคูหาใต้ ที่หวังว่าทุกคนจำเป็นต้องเป็นปุ๋ยและดูแลให้มีคุณภาพในอนาคต

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มต้นกล้าคุณธรรมตำบลคูหาใต้

 

เมื่อปี พ.ศ.2547 แกนนำ ตำบลคูหาใต้ทั้งที่เป็นทางการและโดยธรรมชาติได้รับการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชีวิตชุมชน โดยก้าวแรกได้ถูกจุดประกายทางความคิด จากตำบลควนรู  โดยผ่านการจุดประกายมาจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอรัตภูมิ และพัฒนาชุมชน ในการนำเอาผู้นำมาอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจึงก่อให้เกิดทีมงานแผนชุมชนที่มีความเข้าใจในกระบวนการว่าชุมชนจะเข็มแข้งได้นั้นชุมชนต้องเป็นผู้จัดการด้วยตนเอง จึงได้ระดมแกนนำทั้งหมดเพื่อออกค้นหาปัญหาและอุปสรรค โดยการรับฟังความคิดเห็นจากสมองของพี่น้องในชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน  ความหลากหลายทางความคิด และความหลากหลาย ในปัญหา ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ทางคณะทำงานแผนจึงได้นำมาสรุป อันสามารถ จับประเด็นแห่งทุกข์ได้ 3 ประการ คือ 2 ทุกข์โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งทางกาย และจิตใจ 2 ทุกข์ความยากจน มีหนี้สิน 3 ทุกข์การทะเลาะวิวาทบาทหมาง

สาเหตุแห่งทุกข์เกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวโยงในตัวของมันเอง ไม่ว่าการที่สิ่งแวดล้อม ไม่ดี อาหารการกินไม่ปลอดภัย,การแข่งขันทางการเมืองที่ไม่ก่อให้เกิดความสามัคคีและยากต่อการพัฒนา,ตลอดจนจากนโยบายแห่งรัฐที่กระโดดก้าวไกลอันทำให้ชุมชนท้องถิ่นตามไม่ทัน                                                                                                  ทางคณะทำงานแผนชุมชนจึงได้จัดหมวดหมู่ของการแก้ปัญหาออกได้  หลายหมวด ซึ่งไม่จำเป็นจำต้องมากล่าวในเล่มนี้ แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้นั้นพอจะบอกได้ว่า ปัญหาที่เกิดมากจากการกระทำของมนุษย์เกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  อาหารที่ปลอดภัย ทำให้เกิดทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการทำลายป่าไม้ทั้งในชุมชนและในพื้นที่ป่าการบุกป่าเพื่อสร้างความร่ำรวยที่อยู่บนฐานของความยากจนและปัญหาภัยธรรมชาติในอนาคต ปัญหาด้านสังคม เด็ก ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก่อให้พ่อแม่เกิดทุกข์ การทำตัวที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ให้เด็กเดินตาม การจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้าใจในระบบธรรมชาติที่ต้องการความ จริง ความดี ความงาม   ประกายทางความคิด เกิดบรรจุไว้ในแผนของชุมชนว่าจะต้องแก้ไขในรูปขององค์รวมจะแก้เรื่อง ใด เรื่องหนึ่งนั้นคงไม่เป็นผลสำเร็จจึงได้วางแผนไว้ในหลายประเด็น

เมื่อ เดือน เมษายน 2547 หมู่ที่ 12 ในตำบลคูหาใต้ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบล และ ทางหมู่บ้านได้ตระหนักในการดูแลเรื่องการจัดการกับขยะ ทางคณะทำงานแผนชุมชนจึงร่วมกับหมู่บ้านในการจัดการกับขยะอย่างรับผิดชอบ และ ค้นพบ ต้นกล้าแห่งตำบล 8 คนแรกที่มีอายุ 6-9 ปี ร่วมเป็นจิตอาสาจัดการกับขยะในงานแข่งขันกีฬาผลสรุปออกมาว่า เมื่อการแข่งขันยุติในวันนั้น ๆ ขยะก็ไม่เหลือและคนเก็บก็ได้กลับบ้านพร้อมกับผู้ที่มาชม และเชียร์ กีฬา จึงทำให้เกิดกลุ่มต้นกล้าคุณธรรม ตั้งแต่บัดนั้นมาจน ถึง

ปี.พ.ศ. 2548  นโยบายทางความคิดของคณะทำงานแผนชุมชนที่ได้จากข้อมูลปัญหาของชุมชน  การแก้ปัญหาทุกอย่างน่าจะเริ่มต้นที่ เยาวชน และจากการสัมผัสและศึกษาจากเยาวชนก็มีประกายทางความคิดร่วม   ผู้ปกครองหลายคนบอกว่า  ยุ่งกับการต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่มีเวลาให้กับบุตร หลาน จึงเกิดการตอบสนอง นโยบายทางความคิดว่า เด็กต้องมีศักดิ์ศรี และเด็กต้องเข้าใจในคุณธรรมทางปฏิบัติ ไม่เป็นเพียงในตำราอย่างเดียว การสัมผัสชีวิตจริงจะให้เด็กเกิดความเข้าใจในปัญหา และ แก้ปัญหาด้วยตนเองได้

ปี  พ.ศ. 2549  กลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี เป็นกลุ่มองค์กร อีกกลุ่มในตำบลที่ได้ดำเนินการทำการเกษตรอย่างรับ ผิดชอบ และเป็นกลุ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ภายใต้ผู้บริหาร ชุด นายนิพนธ์ จิ้วจันทร์เป็นนายก  รับรองให้เป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร และ สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ และในปีนั้น ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์คุณธรรม สำนักนายก  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการขยายผลการทำการเกษตรเชิงคุณธรรม โดยการออกประชุมทุกหมู่บ้านในช่วงระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการได้มีเยาวชนได้ร่วมกันจัดทำ จุลินทรีย์ก้อนเพื่อ นำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ทำให้เกิดเยาวชนที่มีจิตอาสาเพิ่มจาก 8 คน เป็น 25 คน

 

ภายใต้แววตาที่ทุกคนอยากที่จะทำงานให้ชุมชน และ อยู่บนความสุขของเขาเหล่านั้น เมื่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมนำโดยท่าน อาจารย์ นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ และ พล เอกปรีชา เปื่ยมสุวรรณได้ลงมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี เพื่อประเมินผลและติดตามการใช้งบประมาณ ทุกคนได้ ออกมาต้อนรับและบอกกล่าว กับ ศูนย์คุณธรรมว่าที่หนูอยากทำและอยากเก็บขยะเพราะต้องการช่วยเหลือประเทศชาติน้องเต้น กล่าว ให้ฟัง  ทำให้กลุ่มของเขาได้ลงบันทึกไว้ในหนังสือรายเดือนของศูนย์คุณธรรมประจำเดือนนั้น ด้วยการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน  เขาผู้เป็นคนดีของแผ่นดินที่ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากที่ว่า บ้านเรา เราต้อง ดูแล กิจกรรมการเก็บขยะ ที่ ริมถนน เอเชีย ของเขา ทำเอาคนที่ใช้ถนน ที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องแอบนำไปนินทาทาง สถานีวิทยุ อสม.มท. ในรายการ  ของ ทางไท  อย่างไรเสียกลุ่มของเขาก็คือกลุ่มของเขา ผลของการทำดี ที่ไม่หวังผลตอบแทน ทำให้ คุณพี่ชาย ทางไท ที่น้อง ๆ เรียกติดปากและนำความรู้ในการคัดแยกขยะมาให้ จนเกิดความเข้าใจ ทำให้นายณัฐชนน  แก้วจันทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ให้ฉายาพวกเขาว่า เป็นผู้ให้  ก่อนที่รับ อย่างมีศักดิ์ศรี จึงคัดเลือกเอาเยาวชนที่ มีความเดือดร้อน และ ต้องการใช้เงินทุนในการศึกษา มารับเงินสวัสดิ์การจาก  เครือข่ายพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เขาได้รับเงินจากมือของท่านอธิบดี  เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท มาสมทบกับเงินที่เขาขายขยะ แล้วนำไป ฝากไว้ที่ กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาปาบ

 

ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เขาทำ สิ่งที่เขาร่วมกับผู้นำชุมชนและการเชื่อฟังอย่างมีเหตุ มีผล จะทำให้เงินของเขากลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตและสามารถนำมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มที่ฐานะทางการเงินไม่เอื้ออำนวยในบางโอกาสเขามีฐานคิดว่า เงินทุกบาทมีค่าและการศึกษาคือสิ่งที่เขาต้องการ การช่วยเหลือตนเองต้องมีมากเป็นพิเศษ และ การถูกดูแลจากผู้อื่นที่อยู่ภายนอกนั้นคือความภาคภูมิใจ ผลที่เขาได้รับตอบสนองจากภายนอกเพราะการทำดี ที่ไม่หวังผลตอบแทน หากจะได้ก็เป็นไปตามคำกล่าวที่ว่า  เป็นผู้รับ อย่างมีศักดิ์ศรี  เมื่อการจัดสรรสวัสดิ์การเชิงบูรณาการ ของ ศ.พ.ส. มาถึง ตำบลคูหาใต้ ผู้ใหญ่อยากให้งานที่เขาทำอยู่ เป็นงานสวัสดิ์การ ผู้ด้อยโอกาสตำบลคูหาใต้  จากการทำเวที งานจัดการขยะอย่างรับผิดชอบ และ นำเงินรายรายได้จากขายขยะ มาเป็น สวัสดิ์การ ให้คนอื่นที่ด้อยโอกาสทั่วทั้ง ตำบล14หมู่บ้าน  เขากลุ่มต้นกล้า  บอกว่า เราขอหุ่นส่วน ลงขัน จัดการกับขยะด้วย สิ่งที่เขาอยากได้ คือ บุญ และที่เขาอยากเป็น คือคนดี  เขาไม่เคย ใช้เงินเป็นตัวตั้ง และที่เขาตั้งกลุ่ม ไม่ใช่ต้องการเงิน ที่ตั้ง เพราะ สิ่งแวดล้อมโลก เพราะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไร เขาบอกว่า ผู้ใหญ่นั้นแหละคือสิ่งแวดล้อมสำหรับเขา แต่ เขาไม่สามารถไปบอกได้ว่า สิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ หนูต้องการ สิ่งที่ หนูต้องการคือ  ทุกคนมองหนูมีคุณค่าแต่การกระทำของผู้ใหญ่ที่ออกมาเป็นภาษาใต้ ๆ ของ น้องหยิก รองประธาน ไม่แท่ง ไม่ทั่ง นั่งรุ่ง พอแกงพรุ่ง ฉวยชาม พลามเลย เป็นภาษาของเด็ก ๆที่ออกมาแม้ดูแล้วไม่น่านำมาคิด แต่มีความหมายบอกว่า เขาต้องการแบบอย่างที่ดี  

ณ.วันนี้กลุ่มของเขาได้จุดประกายทางความคิดให้กับผู้คนที่มาพบเห็นมากมายและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปภายใต้สังคมที่กำลังจะให้อะไรต่อมิอะไร ที่พวกเขาจะต้องนำมาเพื่อพิจารณา ว่าจะรับ และ ไม่ควร รับสิ่งใด อะไรรับมาแล้วทำให้เกิดทุกข์ อะไรรับมาแล้วทำให้เป็น สุข ทั้งตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง

 

ขยัน  อดทน ประหยัด  ซื่อสัตย์   กตัญญู

 

นี้คือคำที่พวกเราเหล่าต้นกล้าคุณธรรมตำบลคูหาใต้ใส่ใจโดยไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง

 

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

ข้อ. 1 ดำเนินการและส่งเสริมให้นำธรรมเข้าสู่ครัวเรือน

ข้อ. 2 ดำเนินการและส่งเสริมเอกลักษณ์  ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย

ข้อ. 3 ดำเนินการและส่งเสริมการจัดการกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ให้สามารถอยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไปและยั่งยืน

ข้อ. 4 เพื่อความห่างไกลกับยาเสพย์ติด ถาวร

ข้อ. 5 เพื่อ ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร

ข้อ. 6 ดำเนินการและส่งเสริม การศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในชีวิต

         ประจำวันที่อยู่ภายใต้ หลักคุณธรรม

ข้อ. 7 ดำเนินการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

                                  

 ระเบียบข้อบังคับ

            คณะทำงานและสมาชิกกลุ่มที่มีทีมงานเป็นคณะทำงานและคณะพี่เลี้ยงกลุ่มที่มาจากผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสา และไม่หวังผลตอบแทนในการพัฒนากระบวนการทางชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ได้ตกลงกันว่าการทำงานของกลุ่มต้นกล้า ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของใครที่ก่อให้เกิดการได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่ต้นกล้าคือทีมงานของเยาวชนที่ได้มาจากความ บริสุทธิและมีความหวังต่อการพัฒนาประเทศชาติที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าเงินตราคือของนอกกาย แต่ความดีทุกคนหมั่นทำหมั่นได้ ต้นกล้าไม่ใช่สิ่งที่เอามาเป็น เครื่องมือใด ๆ  แต่ทุกคนต้องเป็นเครื่องมือของต้นกล้าและเป็นแบบอย่างที่ดีของต้นกล้า นั้นหมายความว่า เขาคือปุ๋ยที่มีคุณภาพและสามารถทำให้ต้นกล้ายืนอยู่บนโลกที่ ไม่หลงทาง และ เสีย โอกาส เหมือนกับที่ แล้วมา  ระเบียบข้อบังคับจึง ว่ากันแบบง่าย  ๆ คือ

ข้อ.  1  ภายในกลุ่มต้นกล้าจะทำงานร่วมกันภายใต้ คุณธรรม จริยธรรมไม่กล่าวนินทาผู้อื่น ทุกคนต้องพิจารณาตนเอง ว่าผิด ถูก คือ อะไร

ข้อ.  2  ทุกคนปฏิบัติตนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมและสามารถแสดงออกได้ในเรื่องของความดี ความงาม ความจริง

ข้อ.  3 ภายในกลุ่มต้นกล้าจะรักและเครารพในสิทธิที่อันควรกระทำ

ข้อ.  4 ภายในกลุ่มต้นกล้าจะเชื่อฟัง คำตักเตือนของ ครู และผู้ปกครอง

ข้อ.  5 ในกลุ่มต้นกล้าจะรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ข้อ.  6 ในกลุ่มต้นกล้า พร้อมที่ใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องและตอบสนองให้ผู้รอบข้างเกิดความสุข 

ข้อ. 7  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ชุมชนกำหนดเป็นคราว ๆ

ข้อ. 8  ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 1 ครั้งได้ ดาวแห่งความดี 1 ดาว ปฏิบัติกรรมดีที่นอกจากกิจกรรมกลุ่ม หนึ่งครั้ง ได้ รางวัล ดาวแห่งความดี ตามที่มติในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพิจารณา ตามความเหมะสมและ ตามน้ำหนักของการทำดี นั้น

ข้อ 9.  การตอบแทนความดีที่ทำ

                    9.1.  ผู้ที่ประกอบกิจกรรมความดีจะต้องได้รับการตอบแทนความดัเป็นจำนวนเงิน ดาว แห่งความดีๆ ละ  100 บาท

                   9.2. การพิจารณาความดี เพื่อตอบแทน ให้ คณะกรรมกลุ่มพิจารณาความดี   ปีละ  1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

                   9.3  การพิจารณาความดีจะต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อย  50 % ของกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้น

                    9.4. การพิจารณาเลือกสมาชิกกลุ่ม ที่  ครอบครัว  มีความเดือดร้อนทางการเงิน เพื่อการศึกษา ของสมาชิก และสมควรต่อการให้ความช่วยเหลือ  ให้ใช้  ข้อ 9.3 เป็นแนวทางการปฏิบัติ

                   ข้อ.10. การเป็นสมาชิกกลุ่ม จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและมีพี่เลี้ยงสังกัด กำหนด อายุไว้ ตั้งแต่ เข้าร่วมกิจกรรมได้ จนถึง 15 ปี และจะต้องเขียนใบสมัคร ทุกคน

ข้อ.11.  ขณะที่ลงร่วมกิจกรรมกลุ่ม จะต้อง ใส่ เสื้อที่กำหนดไว้

 
ชื่อผู้ประกาศ: ลุงรงค์ รัตภูมิ อีเมล์: tipkeeree@hotmail.com
ที่ตั้ง: ที่อยู่ติดต่อ 48 หมู่ที่ 12 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทร. 081-2766158 อีเมล์: tipkeeree@hotmail.com จังหวัด:สงขลา วันที่: 13/08/2010
 
 
จับเข่านั่งคุย
ฟังเสียงรอบด้าน
ชุมชนเคลื่อนไหว
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  ตามความเคลื่อนไหว
 
น้ำท่วม : ความล้มเหลวของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.... ( 3353/ 1 )
แนวคิดการจัดการตนเอง คือ การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ( 4186/ 3 )
‘รัฐบาลปูแดง’ กับ ‘เขตปกครองพิเศษ’ราด ‘น้ำมัน’ หรือ ‘น้ำ’ ดับไฟใต้ ?!.... ( 2920/ 1 )
ส่อง...การศึกษา ( 3023/ 12 )
การจัดการตนเอง กรณีรูปธรรมแช่ช้าง ( 2955/ 0 )
เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าว สนับสนุนคณะปฏิรูปเพื่อการจัดการตนเอง.... ( 3353/ 0 )
คปร.เสนอยกเลิกส่วนภูมิภาค ให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง ( 2789/ 1 )
มองญี่ปุ่น มองไทย : ชำนาญ จันทร์เรือง ( 3164/ 0 )
จังหวัดจัดการตนเอง รายงานโดยสถาบันอิศรา ( 3030/ 1 )
จังหวัดจัดการตนเอง โดยคมชัดลึก ( 2991/ 0 )
มีเรื่อง / อ่านทั้งหมด 
  จังหวัดจัดการตนเอง
 
องค์กรภาคประชาชนเดินหน้า เชียงใหม่จัดการตนเอง ( 3324/ 0)
สาระสำคัญการจัดการตนเอง และร่างพรบ.เชียงใหม่จัดการตนเอง ( 3834/ 0)
power point จังหวัดจัดการตนเอง ( 3738/ 0)
(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ........ ( 4575/ 3)
“ความโปร่งใส” ในหลักการ “ธรรมาภิบาล” เพื่อกระบวนการตัดสินใจที่ “ถูกต้อง ดีงาม” ( 3348/ 0)
อ่านทั้งหมด 
  พื้นที่รูปธรรม
 
ศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าคุณธรรม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา .... ( 3571)
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชน ( 2881)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังตะกอ ( 5954)
สภาผู้นำ 59 ( 3990)
สนาคารชุมชนสถาบันการเงินตำบลบางสระเก้า ( 5100)
เพิ่มแหล่ง / อ่านทั้งหมด 
  คอลัมน์นักเขียน
ส่องการศึกษา
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาสังคม
( 2084/ 6)
อารักษ์
ประชาชน
( / 25)
เราคือประชาชน
 

<<มีนาคม 2558 >>
SUMTUWTHFSA
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 
Untitled Document
Copyright 2009 @ Chumchontai.com - All Rights Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Hit Counter by Digits  Powered by Chiangmai Webdesign