อัพเดทล่าสุดเมื่อเวลา 11:47:05 น. 
หน้าแรก การเมืองชุมชน เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิถีชุมชน ทรัพยากรชุมชน สุขภาพชุมชน อื่นใด คือเรา
 
การจัดการทรัพยากรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนผู้เยี่ยมชม: 4876
 
 

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภูเขาชาวกระเหรี่ยง และมีบางส่วนเป็นคนไทยพื้นราบตำบลห้วยสัตว์ใหญ่เดิม ชาวบ้านเรียกชื่อตามความคุ้นเคยว่า บ้านป่าละอู 

          ป่าละอูมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่นน้ำตกป่าละอู,ถ้ำ,เส้นทางศึกษาธรรมชาติและช้างป่า จากข้อมูล ปี พ.ศ.2549 พื้นที่ตำบลป่าละอู  มีเนื้อที่ทั้งหมด  40,700  ไร่ (297 ตารางกิโลเมตร) มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 5,704 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,469 ครัวเรือน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ประกอบด้วย 11หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ในเขตอุทยาน

            คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ประสบปัญหาไม่ต่างจากพื้นที่อื่น ๆ ด้วยคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรแต่ขาดที่ดินทำกิน ขาดน้ำทำการเกษตร มีต้นทุนการผลิตที่สูง แต่ผลผลิตราคาตกต่ำ ทำให้ประสบกับการขาดทุน เมื่อจะลงทุนในรอบการผลผลิตครั้งต่อไปก็ไม่มีเงินลงทุน จึงเกิดภาวะหนี้สินตามมา และขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอื่น ๆ แต่ชุมชนมิได้ยอมจำนนต่อสภาพปัญหาดังกล่าว พยายามค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยการเลิกทำการเกษตร หันไปขายแรงงาน เช่น รับจ้างทำการเกษตร รับจ้างในโรงงาน แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามเสนอทางเลือกใหม่ให้กับชุมชนด้วยการปรับวิธีคิด ปรับวิถีชีวิต เดินตามรอยพระราชดำริ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้เรียนรู้ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

กระบวนการเรียนรู้

            -  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เยาวชน  ค่ายเยาวชน การปลูกป่า  ร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา

            - การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เก็บข้อมูลครัวเรือน การวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดแผนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศักยภาพชุมชน

         - การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

            - การสร้างกระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

องค์ความรู้    

กระบวนการพัฒนาชุมชน                            

          การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของร่วม เน้น การพัฒนาคน นำสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และชุมชน

            การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนที่เริ่มจากคนที่สนใจเฉพาะบุคคล เปิดใจเรียนรู้กันและกัน จัดความสัมพันธ์ฉันท์ครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตามความถนัด ตามความสนใจ

          การเปลี่ยนแปลงตนเองและชุมชน หมายถึง การสร้างการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม  เริ่มจากการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างเท่าทัน ลุกขึ้นท้าทายต่อทุกข์ที่กำลังเผชิญอย่างกล้าหาญ ค้นหาทางเลือกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง นำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงครอบครัว  รับรู้และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงกระเพื่อมไปสู่คนในชุมชนต่อไป

            จุดเด่น การทำงานพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนต่างวัย พัฒนาคนจากความสนใจ ต่อยอดความถนัดให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง การพัฒนาชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  วันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับวิถีการผลิต ปรับวิถีชีวิต อยู่อย่างรู้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมบนฐานคิดความพอเพียง  

 

การเลี้ยงหมูหลุม

            การเลี้ยงหมูมักจะประสบปัญหาเรื่องกลิ่นขี้หมูเหม็นกระจายรบกวนทั่วบริเวณ  ต้นทุนสูงเน้นการขายเนื้อหมูเป็นหลัก แต่การเลี้ยงหมูหลุมที่นี่เป็นการเลี้ยงหมูหลุมที่ สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน สร้างมิตรช่วยชุมชน

           สร้างคุณค่า หมายถึง การเลี้ยงหมูหลุมอย่างมีความสุขได้ประโยชน์สูงสุดที่ไม่ใช่เพียงแค่การคอยดูหมูตัวโตขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่สนุกกับการค้นคว้า ทดลอง เฝ้าสังเกต การเจริญเติบโต หมูที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อมากกว่าไขมัน  ขี้หมูที่ไม่ส่งกลิ่นรบกวนใคร คิดค้นอาหารที่จะทำให้ได้หมูที่แข็งแรง และมูลหมูที่ดีที่สุดสำหรับทำปุ๋ย

           เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน หมายถึง การเลี้ยงหมูที่ไม่มุ่งเน้นที่ขายเนื้อหมูเพียงอย่างเดียว แต่สามารถขายขี้หมูได้ด้วย หมูได้กินอาหารอิ่มเหมือนเดิมแต่ลดต้นทุนค่าอาหารหมูไปได้กว่าครึ่งสร้างมิตรช่วยชุมชน หมายถึง การไม่ปล่อยให้กลิ่นขี้หมูรบกวนเพื่อนบ้าน และยินดีถ่ายทอดความรู้ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยความเต็มใจ

           จุดเด่น การเลี้ยงหมูหลุมอย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาให้ทั้งคนเลี้ยงและคนรอบข้างสนุกกับการทำงาน การคิดค้นอย่างต่อเนื่อง 

   

การทำวนเกษตร

             จากอาชีพครูเปลี่ยนเป็นเกษตรกร ด้วยความเป็นครูจึงทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าก่อนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาแนวทางเกษตรกรหลายรูปแบบ เพื่อค้นหาหนทางร่ำรวยให้กับชีวิต   ทั้งเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นความร่ำรวยด้วยการปลูกพืชชนิดเดี่ยวเป็นจำนวนมาก และศึกษาแนวทางเกษตรผสมผสานในรูปแบบต่าง ๆ  ที่ใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ครูหัวใจเกษตรอย่างครูพรจึงตัดสินใจเลือก วนเกษตร ที่ไม่ได้เน้นความร่ำรวยเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการ พึ่งพิงธรรมชาติ ลดต้นทุนการเกษตร ชีวิตปลอดภัย

           พึ่งพิงธรรมชาติ หมายถึง การไม่ใช้สารเคมี ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติการรู้จักนิสัยต้นไม้ทุกต้นที่จะปลูก เลือกปลูกพืชตั้งแต่มีหัวในดิน  จนถึงพืชอนาคตที่มีอายุยืน สร้างบำนาญให้ชีวิต  อนาคตมั่นคง

           ลดต้นทุนการเกษตร หมายถึง การลงทุนในทางการเกษตรด้วยการระบบนิเวศธรรมชาติดูแลกันเอง ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไม้เล็ก ใบเป็นปุ๋ยให้พื้นคลุมดิน ธรรมชาติมีการพัฒนาปรับตัวของธรรมชาติอย่างสอดคล้องและสมดุล ชีวิตปลอดภัย หมายถึง การกินอาหารสะอาดปราศจากสารพิษ ทำการเกษตรที่อยู่กับต้นไม้ ความร่มรื่น 

            จุดเด่น   การปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ  การรู้จักนิสัยต้นไม้ทุกต้น      ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในดิน และพื้นที่ทางอากาศ จากการศึกษาค้นคว้า ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองเกิดความเชื่อมั่นในวิถีชีวิตเกษตรในรูปแบบวนเกษตรคือหนทางร่ำรวยที่ไม่ใช่รวยทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว

 

การปลูกไม้อนาคต

            การปลูกต้นไม้เป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคง เห็นผลในระยะยาว ปลูกต้นไม้อนาคต   ไม่ได้คิดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะวันนี้เท่านั้น แต่เป็นการมองการไกลและการวางรากฐานสำหรับคนรุ่นต่อไป ปลูกไม้อายุยืนเป็น การสร้างอนาคต สร้างสวัสดิการ          

           การสร้างอนาคต หมายถึง การวางแผนชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง เห็นอนาคตตนเอง มีความรอบคอบในการใช้จ่าย เพราะเงินทุกบาทที่ได้จากต้นไม้แต่ละต้นเป็นหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทลงไปทั้งกำลังกายและกำลังใจ การตัดต้นไม้แล้วปลูกทดแทนเพื่ออนาคตที่มั่นคงยาวนาน

           สร้างสวัสดิการ หมายถึง การสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว เป็นมรดกให้ลูกหลาน ปลูกไม้อายุยืน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตได้หลากหลาย ตัดสร้างบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ หรือจะตัดขายก็ได้ราคา

            จุดเด่น การสร้างบำนาญที่กินไม่หมดเป็นมรดกให้ลูกหลาน การปลูกต้นไม้เป็นการสร้างอนาคต    สร้างสวัสดิการครอบครัวให้มีความมั่งคงในการดำรงชีวิตอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

 
ชื่อผู้ประกาศ: สจส.ภาคกลาง อีเมล์:
ที่ตั้ง: คุณสมประสงค์ นาคดี 188 ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-0165203 จังหวัด:ประจวบคีรีขันธ์ วันที่: 25/11/2009
 
 
จับเข่านั่งคุย
ฟังเสียงรอบด้าน
ชุมชนเคลื่อนไหว
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  ตามความเคลื่อนไหว
 
น้ำท่วม : ความล้มเหลวของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.... ( 3328/ 1 )
แนวคิดการจัดการตนเอง คือ การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ( 4122/ 3 )
‘รัฐบาลปูแดง’ กับ ‘เขตปกครองพิเศษ’ราด ‘น้ำมัน’ หรือ ‘น้ำ’ ดับไฟใต้ ?!.... ( 2891/ 1 )
ส่อง...การศึกษา ( 2996/ 12 )
การจัดการตนเอง กรณีรูปธรรมแช่ช้าง ( 2921/ 0 )
เครือข่ายประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าว สนับสนุนคณะปฏิรูปเพื่อการจัดการตนเอง.... ( 3320/ 0 )
คปร.เสนอยกเลิกส่วนภูมิภาค ให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง ( 2763/ 1 )
มองญี่ปุ่น มองไทย : ชำนาญ จันทร์เรือง ( 3139/ 0 )
จังหวัดจัดการตนเอง รายงานโดยสถาบันอิศรา ( 2999/ 1 )
จังหวัดจัดการตนเอง โดยคมชัดลึก ( 2964/ 0 )
มีเรื่อง / อ่านทั้งหมด 
  จังหวัดจัดการตนเอง
 
องค์กรภาคประชาชนเดินหน้า เชียงใหม่จัดการตนเอง ( 3277/ 0)
สาระสำคัญการจัดการตนเอง และร่างพรบ.เชียงใหม่จัดการตนเอง ( 3758/ 0)
power point จังหวัดจัดการตนเอง ( 3696/ 0)
(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ........ ( 4538/ 3)
“ความโปร่งใส” ในหลักการ “ธรรมาภิบาล” เพื่อกระบวนการตัดสินใจที่ “ถูกต้อง ดีงาม” ( 3317/ 0)
อ่านทั้งหมด 
  พื้นที่รูปธรรม
 
ศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าคุณธรรม ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา .... ( 3520)
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชน ( 2833)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังตะกอ ( 5881)
สภาผู้นำ 59 ( 3918)
สนาคารชุมชนสถาบันการเงินตำบลบางสระเก้า ( 5038)
เพิ่มแหล่ง / อ่านทั้งหมด 
  คอลัมน์นักเขียน
ส่องการศึกษา
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาสังคม
( 2063/ 6)
อารักษ์
ประชาชน
( / 25)
เราคือประชาชน
 

<<มีนาคม 2558 >>
SUMTUWTHFSA
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 
Untitled Document
Copyright 2009 @ Chumchontai.com - All Rights Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Hit Counter by Digits  Powered by Chiangmai Webdesign